E-Book

การอ่านหนังสือเล่มมีความแตกต่างจากการอ่าน E-Book อย่างไร

ปัจจุบันนี้ได้มีการรณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักษ์การอ่านมากขึ้น โดยต้องการเพิ่มให้คนไทยได้อ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 1-2 เล่ม เพราะจากสถิติพบว่าคนไทยเป็นชาติที่มีค่าเฉลี่ยการอ่านหนังสือน้อยมาก ด้วยเหตุนี้ทางหน่วยงานของรัฐจึงมีนโยบายส่งเสริมการอ่านเกิดขึ้น นอกจากนั้นรูปแบบหนังสือยังมีการพัฒนาให้มีรูปแบบที่ใช้งานเละเข้าถึงได้มากขึ้น ด้วยการออกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-book ที่สามารถทำการดาวน์โหลดเพื่ออ่านบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ ซึ่งการออกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ทำให้มีผู้อ่านหนังสือเพิ่มขึ้น             การอ่านหนังสือไม่ว่าจะอ่านหนังสือแบบใด เนื้อหาและความรู้ที่ได้จากหนังสือย่อมเหมือน เพียงแต่ช่องทางในการนำเสนอตัวหนังสือนั้นต่างกัน โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีการนำเสนอรูปแบบของตัวอักษรผ่านทางหน้าจอ ซึ่งทำให้ผู้อ่านสามารถเข้ามาอ่านได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เพราะว่าไม่จำเป็นต้องหยิบหรือค้นหาหนังสือเพื่อที่จะนำมาอ่าน เพียงแค่ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลของหนังสือไว้บนมือถือหรือเข้าไปอ่านตามเว็บที่เปิดให้บริการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถทำการอ่านหนังสือได้แล้ว โดยเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีทุกคำเหมือนกับตัวอักษรที่อยู่บนหนังสือเล่ม […]